Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Dželady, vlčci etiopští, Harénský prales, NP Bale Mountains

Navštivte s námi historicky, kulturně i přírodně nejzajímavější zemi Afriky. Etiopie neboli Habeš je úžasnou zemí s velmi dramatickou krajinou. Leží v oblasti Afrického rohu. Její velkou část tvoří Etiopská hornatina "střecha Afriky", ta je největší horským celkem černého kontinentu. Není pohoří v pravém slova smyslu, nýbrž je to náhorní plošina, z níž se zvedají jednotlivé, často od sebe izolované horské vrcholy. Tento horský masív stojí jako ostrov mezi širokými vegetačními pásy, probíhajícími Afrikou od západu k východu. Vrchovinu rozděluje Velká příkopová propadlina, několik tisíc kilometrů dlouhý kaňon s množstvím jezer. Horské hřebeny jsou od sebe odděleny dlouhými pruhy zvlněné krajiny a plošina je rozervána stržemi a velkými řekami. Geologická různorodost a izolovanost jsou důvodem výskytu mnoha endemických druhů rostlin a živočichů. Celou horskou krajinou vanou vlhké větry z Indického oceánu, takže Etiopie má mnohem vlhčí podnebí než okolní země. Na severu země se nachází největší jezero severovýchodní Afriky- Tana, z kterého vytéká Modrý Nil. Na východě země se rozkládají polopouště. Etiopie je kolébka lidstva a lidstvo zde žije nepřetržitě od svého vzniku. Země nebyla nikdy kolonií (s výjimkou okupace za 2. světové války). Jako jediná země v Africe má vlastní písmo a donedávna měla vlastní kalendář a měření času.

Etiopie je úžasným místem pro pozorování ptáků. Díky velkému množství velmi odlišných druhů krajiny se zde vyskytuje velké množství ptačích druhů. Navíc je země oblíbeným zimovištěm ptákům ze severu. Ornitologové tady napočítali 905 druhů ptáků. V oblasti Afrického rohu žije 61 endemických druhů ptáků a z toho 25 žije v Etiopii. Množství druhů ptáků je pro Evropana opravdu překvapující, žije zde 11 druhů vrabců, 27 druhů astrildů, 38 snovačů, 20 strdimilů, 22 špačků a leskoptví, 11 vlh, 11 ledňáčků, 17 volavek, 15 lelků, 15 kukaček, 9 dropů, 21 holubů a hrdliček.

Nejtypičtějším ptákem je krkavec tlustozobý (Corvus crassirostris). Je to velký krkavcovitý pták s délkou těla až 64 cm. Po krkavci velkém je to druhý největší pěvec. Je celý černý s velkou bílou skvrnou na zadní části hlavy a masivním tmavým zobákem s bílým koncem. Žije v lesích, horských svazích, ale často i ve městech. Nejzáhadnějším ptákem je lelek nachisarský (Caprimulgus solala). Ten je známý pouze z jediného křídla odebraného od mrtvého jedince sraženého na silnici v pláních Nechisar v Etiopii. Největší raritou je endemická straka etiopská (Zavattariornis stresemanni). Patří do samostatného rodu a je evoluční záhadou, protože její nejbližší příbuzní – strakule – žijí ve střední Asii a straky ostroocasé zase stěží zavítají do Etiopie ze střední Afriky. Původně byla řazena mezi špačky, kterým se hodně podobá. Její hlavní stravou je hmyz. Svá hnízda si staví vysoko v korunách akácií. Hnízdo má obvykle kulovitý tvar s trubkovým vstupem shora.

Program zájezdu:

1. den – odlet z Prahy/Vídně do Addis Abeby. ve večerních hodinách.

2. den – po příletu přejezd k hoře Mt. Entoto na náhorní plošině Sululta. Hora dosahuje výšky 3200 m n. m. a nachází se na dohled hlavního města země Addis Abeby. Na jejím vrcholu se nachází astronomická observatoř. Je zde množství starobylých chrámů, z nichž nejvýznamnější je zasvěcen Panně Marii. Zajímavá je rezidence císaře Menelika II. Svahy hory jsou porostlé blahovičníkovými lesy, které jsou zdrojem stavebního a palivového dříví pro etiopskou metropoli. Část hory obrácená k jihovýchodu byla vyhlášena přírodním parkem o rozloze 2300 ha. Nedaleké okraje útesu Jemma přitahují dravé ptáky včetně orla damaního a okrového. Zde je jedno z mála míst, kde je možné pozorovat skupiny dželad. Žije zde hyena skvrnitá, datel jalovcový nebo orlosup bradatý. Nocleh.

Cílové druhy:  husice modrokřídlá (EN), ibis etiopský (EN), a kachna žlutozobá.

3. den – údolí řeky Jemma, která spadá do povodí horního Modrého Nilu a je jeho přítokem. Řeka se zařezává vulkanickou horninou a vytváří strmé údolí a kaňony, které jsou útočištěm rozmanitých druhů fauny i flóry. Cesta prudce stoupá přes horská pole a tradiční vesnice. Útesy a balvany poseté svahy údolí Jemma mohou obývat hejna špačků bělozobých a můžeme narazit i na extrémně vzácného zvonohlíka pruhoprsého (EN). Odpoledne pojedeme do města Debre Birhan a vychutnáme si ptáky travnaté savany, včetně cistovníka skvrnoprsého. Nocleh v hotelu.

Cílové druhy: frankolín Harwoodův (EN), bělořit etiopský.

4. den – Opět začínáme brzy, abychom pozorovali ptáky na Debresinskému srázu. Naším hlavním zájmem je najít nejvzácnějšího endemického zvonohlíka etiopského. Ten se živí na travnatých horských loukách. Ve spodních partiích můžeme očekávat zvonohlíka šedokrkého, proužkovaného a bělobrvého. Nad hlavou nám může zakroužit raroh velký, káně černohřbetá nebo rorýs velký. Poté pokračujeme v jízdě ke kráterovým jezerům kolem Bushoftu/Debrezeit. Se značným množstvím jeřábů a čápů marabu je Chalalaka důležitým mělkým sladkovodním sezónním jezerem. Můžeme zde vidět množství bahňáků. Ti jsou zde částečně stálí, většinou ale využívají oblast jako tahovou zastávku. Jezero Hora je místem, kde můžete spatřit ledňáčka malachitového, lejskovce rajského nebo vousáka škraboškového. Oblast pojmenovaná po kráterovém jezeře Bushoftu, což znamená „vonící voda“, je plná ptactva. V přilehlých ostřicových porostech a rákosinách žije velké množství snovačů, drozdů, cistovníků a jiných ptáků. Nocleh v hotelu.

5. den – pojedeme na východ směrem k Velké příkopové propadlině do NP Awash s krajinou sopek a pastvinami savanového charakteru. Budeme hledat druhy ptáků, typické pro tento habitat. Cestou odbočíme k jezeru Basaka se slanou vodou, která je dobrým životním prostředím pro vodní ptactvo, jako jsou plameňáci, pelikáni, čápi, volavky, kulíci, čejky nebo jespáci. Nocleh v hotelu nebo ecolodge.

6. den – Tento den strávíme v Národním parku Awash, kde budeme moci při safari pozorovat různé druhy zvířat a strávíme tady celý den. Park je utvářen převážně horami o nadmořské výšce od 1200 m do 1829 m a charakterizuje ho přítomnost řeky Awash a síť menších vodních toků. V severní části vystupuje sopka Fantalle (2155 m), kolem jejíhož úpatí jsou četné horké prameny. V blízkosti těchto pramenů rostou palmové lesy, které spolu se spletí tropických rostlin, lemujícími říční břehy představují jediné příklady deštné vegetace v oblasti. Awash představuje ideální biotop pro velký počet druhů savců, mezi nimiž je malá antilopa dikdik, kudu malý, přímorožec východoafrický, gazela Soemeringova, pavián pláštíkový, leopard nebo šakal. Ptačí fauna je také hojná a zahrnuje pštrosa, dropy, marabu, čápy nebo supy. U velkolepých vodopádů řeky Awash uvidíme obrovské krokodýly nilské čekající na kořist.

7. den – pojedeme do Sodore, které jsou známé svými termálními lázněmi. Při cestě navštívíme savanu Sabober Plain, kde můžeme pozorovat leskoptev nádhernou nebo čejku černohlavou. Krajině dominuje hora Fentale a další vyhaslé sopky, které vytvořily lávové proudy a hluboké trhliny. Typickými ptáky jsou zde skalníček tmavý, černoocasý, nebo zvonohlík žlutohrdlý. Na otevřených prostranstvích se vyskytuje ledňáček trpasličí, čagra černotemenný, agapornis etiopský (EN), amarant rudozobý a další. Nocleh v hotelu.

8. den – Přejezd do pohoří Bale, které se zvedá na druhé straně příkopové propadliny. V této oblasti strávíme další tři dny. NP je známý díky své jedinečné fauně a flóře. Přírodní scenérie jsou velkolepé. Typickými rostlinami, které dominují krajině, jsou endemické obří lobélie. Arenská propadlina prochází parkem ze západu na východ a dělí ho tak na dvě části. Na severovýchod od ní se nachází ve výšce 4000 m n. m. unikátní náhorní plošina Sanatte, která je protkána lávovými vyvřelinami a menšími vrcholky včetně druhé nejvyšší hory Etiopie – Tullu Deemtu (4377m). Je to největší afroalpinská louka na světě. Na jih od propadliny se nachází oblast Harenského pralesa. Cílové druhy: krkavec tlustozobý (EN), timálie jalovcová, chřástal Rougetův. Nocleh v hotelu nebo ecolodge.

9. den – Další pozorování v Bale Mountains NP - náhorní plošina Sanetti Plateau. Zdejší národní park vděčí za svou slávu zejména vlčkovi etiopskému. Neméně pozoruhodné je však tamní společenstvo hlodavců tvořící jeho jídelníček. Mezi těmito hlodavci vyniká bizardní hlodoun velký. Vlček etiopský je nejohroženější šelmou Afriky a jednou z nejzáhadnějších psovitých šelem. Na světě jich žije méně než 3000. Jeho chování je stejně podivné jako jeho vzhled. Na rozdíl od ostatních psovitých šelem žije ve vysokých nadmořských výškách – až kolem 4000 metrů nad mořem. Žijí zde také extrémně vzácné nyaly horské (EN), lesoni etiopští, bahnivec severní nebo chocholatka schovávavá.

Cílové druhy: zvonohlík žlutohrdlý (EN).

10. den – Jeskyně Sof Omar na východním okraji pohoří Bale jsou jedny z nejpozoruhodnějších a nejrozsáhlejších podzemních systémů na světě vytesaným řekou Weib do vápence. Čas vytesal zdobené a obrovské krápníky, sloupy, kupole a komory. Řeka protéká jeskyněmi celoročně, ale v období sucha je proud velmi slabý. Při průchodu jeskyněmi musíme sedmkrát překonat řeku v 1,5 km dlouhém podzemním systému. Je to zajímavá svatyně a poutní místo pro muslimy. Strop jeskyní je domovem tisíců netopýrů a podlaha je pokryta trusem, který se hromadí po mnoho let. Soutěska řeky Weib a okolní útesy jsou útočištěm endemického zvonohlíka pruhoprsého a špačka přilbového. Nocleh v hotelu.

11. den – projedeme vlhkým tropickým pralesem v jižní části parku, který je většinu roku pokrytý mraky - Harenský prales. Rostou zde obrovské nohoplody (Podocarpus). Je to útočiště posledních pralesních lvů, kterých zde žije méně jak 40. Jsou menší a podsaditější, než lvi ze savan a mají černou hřívu. Běžně zde žijí guerézy pláštíkové, vzácně endemický kočkodan ďamďan (EN). Při příjezdu do odlehlého města Nehgele v povodí řeky Genale navštívíme galeriové lesy a křovinatou savanu.

Cílové druhy: hrdlička Reichenowova, snovač hnědolící, strnad somálský, lesknáček drobný, strdimil mariquaský. Nocleh v hotelu.

12. den – brzy za úsvitu exkurze do suchých říčních údolí Hara-kalo a Wadera, kde budeme pozorovat vzácné druhy ptáků včetně dravců. Odpoledne navštívíme travnatou savanu Liben, kde budeme pozorovat suchomilné stepní druhy ptáků. Nocleh v hotelu.

Cílové druhy: sokolík malý, turako světlehlavý (EN), skřivan sidamský (EN), skřivánek somálský, čejka korunkatá

13. den – přejedeme  k jezeru Awassa, důležitému pro vodní ptactvo. V jezeře žijí hroši obojživelní, velké množství čápů marabu a pelikánů.

Cílové druhy: kukačka mniší, ťuhýk afrotropický, agapornis etiopský (EN). Nocleh v hotelu.

14. den – Bishangari (v překladu požehnaná voda), které se nachází na východním břehu jezera Langano, které sousedí s hřebenem Chilalo na jižním okraji Velké příkopové propadliny. Zde najdeme zbytky původního tropického lesa. Rostou zde obrovské fíkovníky a nohoplody (Podocarpus). Budeme pozorovat pralesní druhy: myšák hnědokřídlý, datel nubijský, vlha modroprsá a další pestře zbarvené druhy ptáků. Pozorování zaměříme především na cílové druhy: papoušek žlutočelý (EN), lejskovec nádherný, sparák naholící, orel jasnohlasý.

Cestou zastavíme u jezera Ziway kde žijí další druhy vodních ptáků. Příjezd do Addis Abeby v pozdních odpoledních hodinách, transfer na mezinárodní letiště Bole. Odlet z Addis Abeby do Vídně.

15. den – Příjezd domů.


*EN = endemit

**Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí. Pokud nám to bezpečnostní situace dovolí, plánujeme návštěvu jižní části Etiopie - okolí města Yabello. Žijí zde velmi zajímavé druhy ptáků, odlišné od ptáků ostatních navštívených oblastí. Pozorování by bylo na 2-3dny. V tomto případě bychom museli zkrátit stávající program a nahradit ho. Vše po konzultacích s naším velvyslanectvím a etiopským partnerem.

Termín:

Libovolný

Orientační cena (2022):

 • 74.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
 • 12x ubytování v ecolodge a hotelech podle programu,
 • transfery z/na letiště,
 • plná penze po celou dobu programu,
 • pobytové taxy,
 • doprava minibusem s místním řidičem,
 • místní anglicky mluvící průvodce,
 • český ornitologický průvodce,
 • technický doprovod CK Primaroute (nad 12 osob),
 • vstupné do parků,
 • k dispozici balená voda po celou dobu programu,
 • stativový dalekohled a odborná literatura,
 • pojištění proti úpadku CK.
Cena zájezdu nezahrnuje:
 • mezinárodní letenku,
 • vízum (cca 52 USD/os.),
 • alkoholické nápoje, spropitné,
 • případné vstupné do památek,
 • ostatní pojištění.
 • očkování a zdravotnické testy (PCR test na místě stojí 50 USD)
Fakultativní příplatky:
 • mezinárodní letenka Praha/Addis Abeba/Praha: cca 24.000,- Kč/os.
 • mezinárodní letenka Vídeň/Addis Abeba/Vídeň: cca 20.000,- Kč/os.
 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMICCOVID-19 krytí: 2100,-Kč /os. 

  Ubytování:

 • Ubytování bude zajištěno dle možností navštíveného regionu. V turisticky lépe vybavených oblastech (Addis Abeba, národní parky) bude kvalita ubytovacího zařízení na lepší úrovni.
 • 8x budeme spát ve standardně vybavených hotelech (2-3*).
 • Vzhledem k absenci turistické infrastruktury v některých odlehlých (a především méně rozvinutých) částech naší expedice (Negele, Yabello, jižní strana NP Bale Mountains,…) je úroveň ubytovacích kapacit na nižší úrovni. Hotely zde prakticky neexistují. Ubytování zde bude zajištěno v jednoduše vybavených ecolodge v chatkách ve dvoulůžkových pokojích s vlastní, případně sdílenou sprchou a WC.

Ornitologický průvodce:

 • Mgr. Lukáš Viktora Členem ČSO je od roku 1984. Kromě pozorování ptáků a následně jejich kroužkování v Československu a následně v ČR se zúčastnil několika biologických expedic do zahraničí (Sachalin, Kolský poloostrov, Mongolsko, Japonsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, země Skandinávie, Izrael, Omán a další). Jeho oblíbenými skupinami jsou srostloprstí ptáci, dudci a slavíci. Profesní profil: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=934

Organizační průvodce:

 • Ing. Josef Nožička
Poznámky:
 • ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 30.3.2022),
 • doba letu: z Vídně cca  6hod a z Prahy cca 8hod (podle zvolené letecké společnosti),
 • vízum lze získat  přes webové stránky http://www.evisa.gov.et/ 52 USD,
 • Cestovní pas musí mít platnost alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!