Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Jednodenní členská exkurze ČSO k vodní nádrži Rozkoš. Termín: 21. 9. 2019

Vodní nádrž Rozkoš na Náchodsku je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Východočeské moře, jak je přehrada nazývána, byla dobudována v r. 1969. Svou rozlohou, přes 1000 hektarů vodní plochy i umístěním před masivem Krkonoš, vytváří důležitou migrační zastávku pro desítky druhů ptáků. Přitahuje především vodní a mokřadní ptáky. Rozkoš byla od počátku své existence pravidelně sledovanou lokalitou. Území bylo ornitologicky atraktivní ještě před vlastní výstavbou a napuštěním nádrže. Do této krajiny pravidelně zajížděli např. Václav Koza, Zdeněk Veselovský, Petr Skřivan a zvláště Pavel Žďárek. Celkem zde bylo zjištěno již 292 ptačích druhů.

Řada vzácných či zvláště chráněných druhů ptáků na lokalitě také hnízdí. Rovenská hráz je jedním z posledních hromadných hnízdišť racka chechtavého a doprovodných druhů. I tím představuje jedinečnou ornitologickou lokalitu nadregionálního významu. U východního břehu u vísky Šeřeč má ptactvo své království v podobě lesního porostu a bažinatých luk. Z ornitologického hlediska je nejvýznamnějším místem pro pozorování ptáků dělící hráz mezi horní a dolní částí nádrže. Dalším zajímavým místem pro pozorování ptáků je hlavní výtoková hráz, která je dlouhá 412 metrů a vysoká 26 metrů. Pobřeží Domkovské zátoky bylo už v době výstavby přehrady osazeno převážně listnatými remízy s příměsí jehličnanů, ostatní břehy alespoň stromořadím listnáčů. Domkovská zátoka navazuje na rekultivovaný tok potoka Rozkoš meandrujícího měkkým luhem částečně přirozeného původu. Cennější rákosiny jsou prakticky jen v chráněných částech břehů Doubravické zátoky. Do rákosin však postupně expandují keřovité vrby, které postupně vytvořily rozsáhlejší zapojené porosty. Při pravidelném podzimním odpouštění přehrady se na mělčinách postupně odkrývají plochy bahnitého dna, kde protahující vodní a bahenní druhy ptáků přijímají potravu, odpočívají a nocují.

Ornitologové, ale v posledních letech i pozorovatelé ptáků, zde zjistili řadu zajímavých a vzácných ptačích druhů. Byly zde pozorovány například: potáplice malá a severní, berneška bělolící a rudokrká, kulík mořský, jespák plavý, skvrnitý a rezavý, vodouš malý, kameňáček pestrý, racek tříprstý, racek mořský, chaluha malá, příživná a pomořanská, konopka žlutozobá a sněhule severní.

Kriticky ohrožené druhy: bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Silně ohrožené druhy: racek černohlavý (Larus melanocephalus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), holub doupňák (Columba oenas), chřástal vodní (Rallus aquaticus), krahujec obecný (Accipiter nisus), žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ohrožené druhy: kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), potápka roháč (Podiceps cristatus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), koroptev polní (Perdix perdix), lejsek šedý (Muscicapa striata), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio)


PROGRAM ZÁJEZDU:

 • Odjíždět budeme autobusem v 8 hodin od hlavního nádraží ČD v Praze.
 • Ornitologické pozorování u nádrže Rozkoš.
 • Do Prahy se vrátíme ve večerních hodinách.

Program zvolíme podle počasí a aktuálního výskytu ptáků.

Termín:

 • sobota 21. 9. 2019.

Cena:

 • 700,- Kč/os. pro členy ČSO,

 • 800,- Kč/os. pro veřejnost.

Cena zahrnuje:

 • společnou dopravu autobusem,
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,
 • ornitologického průvodce.
 • K dispozici stativový dalekohled a odborná literatura.

Ornitologický průvodce:

 • ​Mgr. Jaroslav Vaněk se avifauně VN Rozkoš věnuje od počátku 70. let 20. století. Je členem ČSO, od roku 2014 je aktivně činný ve výboru Východočeské pobočky ČSO, je rovněž členem Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků. Patří mezi největší znalce ptáků na této lokalitě.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!