Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Jarní exkurze ČSO do Poodří a na mokřady Ostravska - Karvinska

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena 1. května 1991. Její rozloha je 81,5 km². Byla zřízena z důvodu ochrany zachovalého říčního toku se slepými rameny, druhově bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk. Vzhledem k její údolní poloze v ní nejsou velké výškové rozdíly. V CHKO Poodří se vyskytuje množství jak vodních, tak i lučních a lesních rostlin. U rybníků se nacházejí porosty ostřice a rákosu. Pro CHKO jsou typické také periodicky zaplavované nivní louky s charakteristickými společenstvy. Lesy zabírají asi 10 % území CHKO Poodří. Oblast je se svými rybníky a mokřady oblíbeným útočištěm vodních ptáků, hnízdí zde například volavka popelavá, kormorán velký, potápka rudokrká, zrzohlávka rudozobá, morčák velký, kopřivka obecná, husa velká, bukač velký, chřástal polní či moták pochop. Je zde k vidění mnoho dalších vzácných druhů ptáků, kteří zde sice nehnízdí, ale nějakou část roku zde pobývají.

Přírodní rezervace Kotvice je mělký rybník se zachovalou biocenózou slepých říčních ramen Odry. Roste zde kriticky ohrožená rostlina kotvice plovoucí, podle níž má svůj název. Významné jsou i porosty rákosu a orobince širolistého, které s přilehlým lužním lesem poskytují vhodné hnízdiště vodnímu ptactvu. Můžeme zde pozorovat hnízdící kormorány velké i velkou kolonii volavek popelavých, kolonii racků chechtavých, hnízdí zde moták pochop, žijí zde potápky (roháč, černokrká), zrzohlávka rudozobá a další druhy kachen, jakož i řada dalších zajímavých ptačích druhů.

Významné ptačí území (IBA) Heřmanský stav.

Severomoravská pobočka ČSO tady již přes 25 let provádí pravidelné ornitologické průzkumy, celkem zjistila výskyt 249 druhů ptáků. Je to jedno z nejvýznamnějších zimovišť vodního ptactva v Moravskoslezském kraji. Oblast se rozkládá na ploše cca 5 900 ha a zahrnuje především nivu řeky Olše a Odry rozkládající se mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi. Vyskytují se zde mnohé štěrkopískovny a rybniční soustavy, z nichž největší a nejvýznamnější je Heřmanský stav. I když toto území je z hlediska rozlohy poměrně malé, patří mezi oblasti s vysokým potenciálem pro hnízdění, tah, a zimování ptáků v České republice. Toto území představuje jednu z nejvhodnějších lokalit pro pravidelné hnízdění čtyř druhů ptáků, a to motáka pochopa, ledňáčka říčního, slavíka modráčka a bukáčka malého. Rovněž zde bylo zjištěno, že zde hnízdí více než dalších 120 druhů ptáků. Povodí řeky Olše, která se nedaleko vlévá do Odry, poskytuje vhodné životní podmínky pro živočichy jako břehuli říční, nebo pisíka obecného. Odra i Olše navíc poskytují jako jediné řeky v České republice pravidelné hnízdiště velmi vzácnému morčákovi velkému. V rákosových porostech v břehových partiích stojatých vod žijí bukáček malý, moták pochop, slavík modráček, hnízdí zde bukač velký, chřástal malý, rákosník velký a cvrčilka slavíková. Na osamělých ostrůvcích uprostřed vodních nádrží hnízdí skupiny racka černohlavého a rybáci. V okolí jsou mnohé mokřady ať už trvale, čí přechodně zamokřené. Tyto biotopy jsou velmi vhodným hnízdištěm chřástala polního, chřástala kropenatého a křepelky polní.

PROGRAM:

  • 1. den: Příjezd na ubytování do zámku v Bartošovicích po vlastní ose.
  • 2. den: Poodří – Bartošovické rybníky a PR Kotvice u Studénky. Záchranná stanice pro handicapované živočichy a dům Přírody v Bartošovicích kousek od zámku, specializovaná na dravce a sovy. Následně se přesuneme na Bartošovické rybníky - rybniční soustava o velikosti cca 125 ha. Od roku 2003 je Horní Bartošovický rybník a část Dolního Bartošovického rybníka (rákosina) součástí přírodní rezervace Bartošovický luh. Na obou velkých rybnících můžeme pozorovat typické jarní vodní osazenstvo, jako např. labutě, kachny, volavky, racky atd. Dále přejdeme k přírodní rezervaci Kotvice, kde budeme pokračovat v pozorování opeřených obyvatel. V odpoledních až podvečerních hodinách půjdeme podél meandrujícího koryta a slepých ramen Odry, případně až k jezerům Slaňáky. Zde můžeme pozorovat také několik druhů bahňáků. Autobusem se vrátíme na zámek. Večerní neformální posezení s přednáškou o Poodří. Nocleh na zámku.
  • 3. den: Po snídani odjezd oblasti mokřadů poddolovaného Ostravska – Karvinska. Navštívíme Heřmanský stav a okolní lokality. V podvečer návrat autobusem zpět do Bartošovic (cca 16-17.00). Potom se rozjedeme ke svým domovům.

Účastníci se sami v pátek odpoledne nebo večer dopraví do Bartošovic, kde bude zajištěné ubytování. Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných.

Termín: libovolný

Cena pro členy ČSO (2017): 

  • při ubytování 2x pokoj se sprchou              1 500 Kč
  • při ubytování 2x pokoj se sprchou a WC    1 550 Kč

Cena pro nečleny (2017): 

  • při ubytování 2x pokoj se sprchou              1 800 Kč
  • při ubytování 2x pokoj se sprchou a WC    1 850 Kč

Cena zahrnuje: 2x ubytování, společnou dopravu autobusem, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, průvodce, vstupné do záchranné stanice v Bartošovicích

Dopravu do a z Bartošovic a jídlo si hradí účastníci sami.

Příplatky: 

  • 2x polopenze  240 Kč (snídaně i večeře formou jednotného menu, možnost vegetariánské stravy)

Ubytování: Zámek Bartošovice - čtyřkřídlý zámek s malým zavřeným nádvořím. Ve vstupní hale a v sálech v 1. patře je množství dochovaných prvků interiérové výbavy z 19. stol. - balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře a stropy. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem, dnes využívaná jako obřadní síň. V současné době je zámek sídlem Regionu Poodří a Turistického informačního centra Poodří. Dále se v zámku nachází Výstavní expozice Moravského Kravařska. Zámek nabízí možnost ubytování s celkovou kapacitou 41 míst, kde I. patro zámku nabízí 6 pokojů (dvou a třílůžkových) s kapacitou 14 míst, se zařazením ubytování do kategorie penzionu*. Pokoje mají na pokoji sprchu. WC na chodbě. II. patro bylo v roce 2010 rekonstruováno a návštěvníkům je k dispozici 9 pokojů (dvou, tří, čtyř a pětilůžkových) s vlastním sociálním zařízením (sprcha a WC) a celkovou kapacitou 27 míst, se zařazením ubytování do kategorie penzionu* superior.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!