Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Pozorování horských druhů ptáků v nádherných kulisách Velkého i Malého Kavkazu

Hory Kavkazu tvoří magickou hranici mezi Evropou a Asií. V divoké horské krajině s extrémním klimatem vznikl unikátní svět fauny a flóry. Kavkaz je nejvýznamnějším centrem biodiverzity celého mírného podnebného pásma. Velký Kavkaz s vrcholky vysokými více jak 5.000 m je nejvyšším pohořím Evropy. Rozkládá se mezi Černým a Kaspickým mořem, mezi zalesněnou oblastí severní Eurasie a rozlehlými pouštěmi Střední Asie. Gruzie je nám ze zdejších zemí kulturně patrně nejbližší. Tato krajinářsky dech beroucí země nabízí panenskou přírodu zdejších hor, zajímavá města, opevněné horské vesnice, starobylé kláštery, polopouštní oblasti i subtropické pobřeží.

V Gruzii se nachází několik výjimečných míst pro pozorování ptáků s velmi rozdílnými charakteristikami. Každé z nich má specifickou ptačí faunu. To je pro pozorování ptáků velké plus. V krátkém časovém intervalu je možné vedle sebe pozorovat různé druhy z velmi rozdílných ekosystémů. Gruzie se nachází na hlavní migrační cestě z kontinentálního severu do zimovišť v Africe a na Blízkém východě a Arabském poloostrově. V době tahu je zde možné pozorovat množství dravců, zejména na pobřeží Černého moře.  My se sem ale vypravíme koncem května, který je nejlepším obdobím pro pozorování horských i pouštních druhů ptáků. Ornitology sem láká zejména „Velká Kavkavská pětka“: velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus), tetřívek kavkazský (Lyrurus mlokosiewiczi), hýl velký (Carpodacus rubicilla), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus) a budníček kavkazský (Phylloscopus lorenzii). Celkově zde bylo pozorováno 383 druhů ptáků, z nichž 253 druhů zde hnízdí a 17 druhů je celosvětově ohrožených. Gruzie je původní domovinou bažanta obecného – gruzínského národního ptáka, který byl právě odsud rozšířen po celém světě. V Gruzii žije velké množství dravých ptáků (4 druhy supů, 11 druhů orlů), kteří zde jak zimují, tak hnízdí.

Na Kavkaze roste 6.400 druhů rostlin, přičemž celá čtvrtina (1.600 druhů) je endemitních. Je považován za jedno z nejdůležitějších agro-biologických center, tedy míst kde došlo poprvé k vzniku kulturních rostlin, třeba vinné révy. Je bohatý také na plazy, je možné zde pozorovat 86 druhů, z čehož 20 je endemitů (23%). Žije zde překvapivě mnoho savců - 131 druhů, z nichž 18 druhů (14%) nežije nikde jinde. V Gruzii je možné narazit na medvědy, vlky, rysy nebo šakaly. Žijí zde také 4 druhy divokých koz – kozorožec kavkazský a dagestánský, koza bezoárová a kamzík horský. Za národní poklad je pokládán kavkazský ovčák, který se využívá k hlídání ovcí.

Program zájezdu:

1. den  – odlet z Prahy do Gruzie. Po příletu odjezd na ubytování, nocleh v Tbilisi.

2. den – Přesun na sever na Velký Kavkaz do oblasti kolem hory Kazbegi, kde budeme trávit další dva dny. Během cesty ornitologická pozorování. Příjezd na ubytování, nocleh v Kazbegi.

3. den – údolí pod horou Kazbegi je jedním z nejlepších míst v Gruzii, kde poznat přírodu Velkého Kavkazu. Kromě nádherné přírody a úžasných scenérií zde budeme obdivovat velký počet prastarých kostelíků a pohanských ruin. Hora Kazbegi je vyhaslý stratovulkán lehce přesahující 5 000 m. n. m., jehož část pokrývá ledovec. K jednomu z ledovcových jazyků je možné se vypravit. Samotný Přírodní Park Kazbegi chrání pozoruhodný nedotčený ekosystém. Toto místo je skvělé pro pozorování ptáků, motýlů, ale i různých savců. Většina ornitologů sem přijíždí pozorovat „Velkou Kavkavskou 5“. Skutečným endemitem je však pouze velekur kavkazský. Ostatní druhy se vyskytují i v dalších přilehlých regionech. I tak se jedná o pozoruhodné ptáky a v oblasti kolem Kazbegi je relativně snadné na ně narazit. Dalším zajímavým druhem žijícím v této oblasti je orlosup bradatý, spolu s ním tu žijí ještě tři druhy supů – hnědý, bělohlavý a mrchožravý. Žije zde nejelegantnější zvonohlík – královský nebo konopka žlutozobá. Nocleh pod Kazbegi.

4. den – další ornitologická pozorování pod horou Kazbegi. Navštívíme vyšší lokality poblíž ledovců. Fakultativně můžeme využít služeb místních jeepů, které nás     převezou ke kostelu Nejsvětější Trojice. Odtud půjdeme nad hranicí lesa ke zbytkům loňského sněhu, kde můžeme pozorovat horské druhy ptáků a také kozorožce dagestánské. Z dalších savců lze v Kavkazu narazit na vlka, medvěda, rysa či šakala. Cestu nám budou lemovat porosty azalek nebo mohutných kýchavic. Na svazích sopečných kuželů poletují skřivani ouškatí a taktéž zvonohlíci královští. Nocleh na stejném místě.

5. den  – po snídani odjezd. Při cestě zastávky na pozorování přírody a ptáků. Ostře proměnný reliéf krajiny s různě strmými svahy a hlubokými údolími nabízí neobvyklou různorodost flóry. Zde je možno pozorovat i druhy typické pro tuto část Kavkazu – např. budníčka žlutavého, hýla rudého, kosa horského.  Přesuneme se na východ Gruzie do Kachetie - nejrozmanitější kraj v Gruzii, tvoří ho především planiny stepního charakteru. Pojedeme mezi vinicemi typickými pro tento kraj. Nocleh v Lagodekhi.

6. den  – Pozorování v NP Lagodekhi. Jedná se nejstarší chráněné území celého bývalého Sovětského Svazu vyhlášené už v roce 1912. Ostře proměnný reliéf krajiny s různě strmými svahy a hlubokými údolími nabízí neobvyklou různorodost flóry. Většinu parku pokrývají lesy. Zde je možno pozorovat i druhy typické pro východní část Kavkazu – např. budníčka žlutavého. Je to jedno z nejdůležitějších míst výskytu kozorožce dagestánského. Z dalších savců zde lze narazit na vlka, medvěda, rysa či šakala. Přímo v obci pravidelně hnízdí velký počet špačků růžových. Nocleh v Lagodekhi.

7. den –  Pozorování v NP Lagodekhi. Odpoledne přejezd na nocleh v Dedoplistskaro

8. den  – vyrazíme terénními vozy 4x4 do rezervace Chachuna – tato různorodá polopouštní až stepní krajina, jež připomíná spíše africkou savanu než Evropu, nabízí bizarní terasovité útvary. Rozprostírá se kolem řeky Iori, kolem které lze navzdory suchému klimatu najít i mokřady a záplavové ekosystémy. Navštívíme unikátní bahenní sopky. Ze zvláštních živočišných druhů můžeme narazit na solifugy a štíry, želvy žlutohnědé, užovky čtyřpruhé a spoustu dalších hadů. Z ptačích druhů se zde vyskytuje velké množství dravců, třeba krahujec krátkoprstý, orlík krátkoprstý, orel královský a stepní… Na vápencových skalách lze pozorovat hnízdící supy bělohlavé i hnědé. Žije tady lokální populace frankolína obecného, ve sprašových stěnách hnízdí vlhy pestré, mandelíci hajní a sýčkové obecní. Narazit můžeme také na kalandry, špačka růžového a pěvce ryšavého. V této oblasti lze taktéž pozorovat vlka, šakala, kočku bažinnou, dikobraza a vzácně pak hyenu žíhanou a gazely džejran. Nocleh v Dedoplistskaro.

9. den – vyrazíme terénními vozy 4x4 do Vashlovani – národní park ležící v jihovýchodním cípu Gruzie při hranici s Ázerbájdžánem. První chráněná oblast na území parku vznikla již v roce 1935 kvůli ochraně unikátní flóry. Jedná se o polopouštní území se suchým klimatem a bizarními horskými vápencovými útvary. V oblasti se nachází unikátní kaňony. Je tvořen rozsáhlými travnatými a křovinatými porosty. Hranici s Ázerbájdžánem tvoří řeka Alazani. Hnízdí zde orel skalní, sup hnědý a bělohlavý nebo frankolín obecný. Atrakcí je tzv. vlaštovčí stěna, ve které hnízdí velká populace jiřiček, ale také rorýsi velcí a vrabci skalní. Žije zde 25 druhů plazů – kromě zmije levantské taktéž hroznýšek turecký. Orlí soutěska - orel skalní, sup hnědý a bělohlavý nebo čáp černý. Nocleh v Dedoplistskaro.

10. den – po snídani přejezd do Malého Kavkazu. Zastávka na oběd. Dashbashi – vodopády propadající se do kaňonu. Zde můžeme pozorovat další zajímavé druhy ptáků – dudky, orebice chukar, hýly rudé, strnady viničné nebo lindušky lesní.

Džavakheti - náhorní plošina s horskými jezery, důležité ptačí území (IBA). Nachází se na hranici s Arménií a Tureckem. Je tvořen unikátními horami vulkanického původu, travnatými stepmi, alpínskými loukami a mnoha jezery (např. Kartsakhi, Paravani, Khanchali). Je to jediné území v Gruzii, kde hnízdí čáp bílý - každá tradiční vesnice jich má alespoň tucet. O jarních večerech je na všech loukách velmi dobře vidět i slyšet chřástal polní. Na jezerech je možné zahlédnout pelikány bílé a pelikány kadeřavé, ovšem hnízda mají pouze na turecké straně jezera Kartsakhi. Další zvláštností je teprve v roce 2008 popsaný místní poddruh jeřába popelavého (Grus grus archibaldi), který postrádá typické červené zbarvení na hlavě. Běžné jsou zde husice rezavé, potápky rudokrké, černokrké nebo malé, rackové arménští, v pobřežních partiích žijí rákosníci tamaryškoví nebo konipasi citronoví.  Projedeme vesnicemi, v kterých žijí a hospodaří příslušníci sekty duchoborů. Uvidíme staré kamenné domy s rašelinovou střechou porostenou travami. Obyvatelé na slunci suší kravincové cihly určené k zimnímu vytápění. Nocleh u jezera Tsalka

11. den – Vardzia - prohlídka nejkrásnějšího a nejvýznamnějšího skalního města v Gruzii. Přímo pod skalním městem jsou sirné lázně. Toto místo je rovněž významným místem pro pozorování ptáků. Většina jeskynního kláštera pochází z 12. století a dodnes v něm žije 5 mnichů. Klášter leží v unikátním polopouštním klimatu (kontrast s vlhkou stepní plošinou Džavakheti) a tak zde můžeme pozorovat pro toto území neobvyklé druhy ptactva. Běžně jsou tady k vidění hnízdící druhy jako bělořiti, špačci růžoví nebo brhlík skalní. Raritou je hnízdící brhlík dlouhozobý. Vardzia je dobrým místem pro pozorování skalníků modrých, vrabců skalních či břehulí skalních. Od května do srpna zde hnízdí strnad viniční, zahradní i černohlavý. Přilehlé skály jsou taktéž hnízdištěm supa bělohlavého a mrchožravého, orlosupa bradatého, orla skalního a sokola stěhovavého. Nocleh poblíž Vardzie.

12. den – Po snídani přesun do Tbilisi. Po cestě krátká ornitologická pozorování v NP Bordžomi – smíšené lesní porosty. Příjezd na ubytování v Tbilisi. Město Tbilisi je zasazeno do údolí řeky Kura. Fakultativně přejezd metrem do centra města. Historické staré město s katedrálou, možnost výjezdu lanovkou k starobylé pevnosti Narikale s výhledem na nádherné scenérie. Podle časových možností návštěva zoologické zahrady, která byla postižena katastrofální povodní. Nocleh v Tbilisi.

13. den – odlet v ranních hodinách. Přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!