Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Žehuňský rybník a Rožďálovické rybníky

Jednodenní výprava do významných ptačích lokalit - sobota 24. 3. 2018.

Žehuňský rybník

Rozsáhlý rybník poskytuje ideální příležitost pro hnízděn i odpočinek četnému vodnímu ptactvu. Rybník a jeho bezprostřední okolí je po ornitologické stránce zkoumán po více než 100 let. První určitá data jsou z roku 1876. Z let 1912 a 1913 pochází také první ze čtyř úplných soupisů avifauny území. Díky velice pestré mozaice prostředí zde bylo zjištěno více než 260 ptačích druhů, z toho 145 hnízdících.

Ptačí oblast je vyhlášena na ochranu bukáčka malého (Ixobrychus minutus), pro kterého je tato lokalita jednou z nejvýznamnějších v České republice a chřástala kropenatého (Porzana porzana). Žehuňský rybník je jedinou lokalitou v ČR, kde byl alespoň v některých letech (2005, 2008, 2012) dosažen kritériový počet 6 okrsků u chřástala malého (Porzana parva). Významné je i hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris), orla mořského (Haliaeetus albicilla), motáka pochopa (Circus aeruginosus), jeřába popelavého (Grus grus) a slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula). Území je významným tahovým stanovištěm a zimovištěm, zejména vodních ptáků a dravců. Maximální počty dosahují v tomto období 11 000 až 12 000 ptáků. Na tahu se ze zajímavějších druhů vyskytují např. potáplice malá (Gavia stellata), potáplice severní (Gavia arctica), slučka malá (Lymnocryptes minimus), bekasina větší (Gallinago media), koliha velká (Numenius arquata), racek malý (Hydrocoloeus minutus), rybák velkozobý (Hydroprogne caspia), rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus). Pravidelně je zjišťován i jeden z nevzácnějších pěvců Evropy rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) a opakovaně byl zastižen i rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon). Ze vzácných zatoulanců byli pozorováni např. potáplice lední (Gavia immer), pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), volavka červená (Ardea purpurea), labuť zpěvná (Cygnus cygnus), husa malá (Anser erythropus), husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus), poštolka rudonohá (Falco vespertinus), jespák křivozobý (Calidris ferruginea), jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus). Na podzim 2006 byl odchycen po druhé v ČR strnad malinký (Emberiza pusilla). Významné jsou počty zimujících volavek bílých (Ardea alba) - až 35 kusů a orlů mořských (Haliaeetus albicilla) - až 7 exemplářů. Zajímavě, že se zde téměř nevyskytuje racek chechtavý. Významným fenoménem je hromadné nocování některých druhů ptáků v rozsáhlých rákosinách. Počty nocujících vlaštovek obecných (Hirundo rustica), břehulí říčních (Riparia riparia) a špačků obecných (Sturnus vulgaris) dosahují ve vrcholu tahu i více než 100 000 jedinců. Neobvyklé jsou v době tahu vysoké počty nocujících motáků pochopů (Circus aeruginosus) - až 91 exemplářů a konipasů lučních (Motacila flava) - až 600 exemplářů. Více zde: http://zehunskyrybnik.webnode.cz/ptaci/

Rožďálovické rybníky

Oblast Rožďalovických rybníků je významnou ptačí oblastí zcela po právu. Její význam tkví především v zachovalosti tohoto území jako celku. Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů, úhorů a obydlené krajiny ji činí pro ptactvo velmi atraktivní. Na jejím území bylo zjištěno hnízdění velmi vzácných a ohrožených druhů. Toto významné ptačí území zahrnuje soustavu více jak dvaceti rybníků obklopených celistvým pásem lesních, především dubohabrových a smrkových porostů. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus).

Kromě obou sledovaných druhů v tomto území pravidelně hnízdí některé kriticky ohrožené druhy ptáků, jako jsou bukač velký (Botaurus stellaris), bukáček malý (Ixobrychus minutus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus migrans) a strnad luční (Miliaria calandra). Ze silně ohrožených druhů jsou to např. chřástal kropenatý (Porzana porzana), čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), konipas luční (Motacilla flava), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Nachází se zde poslední kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) v okrese Jičín i v celé širší oblasti. Také jsou zde hnízdní kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea), jež je jediným hnízdištěm tohoto druhu ve středočeském kraji. Pravděpodobné hnízdění bylo zaznamenáno u některých druhů kachen, chřástala malého (Porzana parva), nebo rybáka černého (Chlidonias niger). Do současné doby bylo možné ve sledovaném území zastihnout 205 druhů ptáků. Hnízdících druhů bylo evidováno 136, z toho 127 každoročně. Kromě vzácných hnízdních druhů je tato oblast i velmi významnou tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů. Z nejzajímavějších pozorování stojí zato zmínit výskyt plameňáka růžového (Phoenicopterus ruber), husice rezavé (Tadorna ferruginea), a to dokonce opakovaně ve dvou po sobě jdoucích letech, orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus), orla křiklavého (Aquila pomarina), slučky malé (Lymnocryptes minimus) nebo kolihy malé (Numenius phaeopus). Opakovaně byl zjištěn výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon).

Termín:​ 

  • Sobota 24. 3. 2018.

Cena za osobu:

  • 500,- Kč pro členy ČSO,

  • 600,- Kč pro veřejnost.

Cena zahrnuje:

  • společnou dopravu autobusem,
  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,
  • ornitologického průvodce.

Ornitologičtí průvodci: Lubor Urbánek, Jiří Vyskočil – odborníci, kteří se věnují několik let ornitologickému výzkumu této oblasti.


PROGRAM ZÁJEZDU:

Odjíždět budeme autobusem v 7 hodin od hlavního nádraží ČD v Praze. Dopoledne budeme pozorovat ptactvo u Žehuňského rybníku, odpoledne strávíme u Rožďálovických rybníků. Do Prahy se vrátíme ve večerních hodinách.

Program zvolíme podle počasí a aktuálního výskytu ptáků.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!