Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické

Přírodní park Hostýnské vrchy se nachází v oblasti vnějších Západních Karpat o celkové rozloze 20 400 ha. Kroměřížská část byla přehlášena na přírodní park v roce 1995. Zlínská část byla vyhlášena v roce 1993. Hlavním smyslem vyhlášení přírodního parku je ochrana krajinného rázu. Pro něj je typické velké zastoupení lesů a pastvin a charakteristická historická zástavba obcí valašského typu. V parku dominuje vrchol sv. Hostýna s kostelem a církevním areálem. Převládají zde lesy bukového a jedlobukového stupně a ty jsou největším bohatstvím Hostýnských vrchů. Nejcennější části původních porostů, mající převážně charakter pralesů a suťových lesů, jsou zařazeny mezi maloplošná zvláště chráněná území. V důsledku lesnického hospodaření byly na části území vysazeny smrkové monokultury. Na pastvinách a prameništích se vyskytují některé vzácné druhy rostlin, především druhy z čeledi vstavačovitých. Ráz krajiny dotvářejí jednotlivé nebo skupinové porosty jalovce obecného. Hostýnské vrchy obývají lesní druhy středoevropské fauny. V hostýnských vrších jsou ornitologický nejcennější zbytky porostů pralesovitého charakteru, které jsou nejvýznamnějšími lokalitami strakapouda bělohřbetého. Dále se zde vyskytuje strakapoud malý, s. prostřední, žluna zelená i šedá a datel černý. V horských a podhorských lesních s převahou buků hnízdí poměrně početná populace lejska malého a lejska černohlavého a ve starých porostech hnízdí čáp černý, holub doupňák a krkavec velký. Na podhorských lukách jsou nejvýznamnější ptačí druhy chřástal polní, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý a b. hnědý. Část přírodního parku byla vyhlášena jako ptačí oblast a evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Přírodní park Záhlinické rybníky je soustava čtyř rybníků, nacházejí se na střední toku Moravy v Hornomoravském úvalu u ústí Rusavy do Moravy. Rybníky byly budovány již od 14. století. V 18. století byly rybníky vysušeny a přeměněny na pastviny. Byly obnoveny až v letech 1953 – 1981. Přírodní park byl vyhlášen 12. dubna 1995 na ploše 500 ha, kromě samotných rybníků zahrnuje i starý dubový porost Zámeček táhnoucí se od rybníků západně až ke Kroměříži. Další částí parku je Filena, lužní les četnými tůněmi a podmáčenými loukami. Další zajímavostí je přírodní rezervace Zámeček se starým dubovým porostem. Jde o významné stanoviště a hnízdiště vodních a tažných ptáků. Zdejší krajina připomíná svou malebností Jižní Čechy. Soustava umělých vodních ploch ve svém souhrnu dosahuje délky 4 km a největší šíře asi 1,5 km. Veliké rybníky se skládají z Pláňavského, Doubravického a Nového rybníka. Všechny Velké rybníky jsou protkány a rozčleněny na více vodních ploch rozsáhlou sítí hrází. Na jejích březích ve větru šumí velké plochy rákosí, hráze jsou osázeny alejemi stromů, ve vodě se šplouchají tisíce ryb a na vodních hladinách můžeme spatřit nebývalé množství vodních ptáků. V rámci mokřadů České republiky byla tato oblast zařazena mezi mokřady mezinárodního významu. Důvodem vyhlášení je přírodní komplex s vysokou krajinářskou hodnotou, vzniklý spojením rybníků, luk a lužního lesa, plnící významnou ekologickou funkci regionálního biocentra. Záhlinické rybníky jsou nejvýznamnější ornitologickou lokalitou na střední Moravě. Ornitofauna území je velmi pestrá a početná, je to způsobeno mozaikou různých typů biotopů. Stálými obyvateli je více jak 120 druhů zástupců z ptačí říše. Mezi nejvýznamnější hnízdící druhy patří čejka chocholatá, bekasína otavní, vodouš rudonohý, kulík říční, kvakoš noční, bukáček malý, kachna divoká, potápka malá, lyska černá, slípka zelenonohá, husa velká, bukač velký, rákosník velký, luňák hnědý, včelojed lesní a moták pochop, polák chocholačka, polák velký, potápka roháč, potápka malá, lžičák pestrý. Z nedalekých hnízdišť sem zaletují volavky popelavé, orel mořský, čáp bílý. Při velkých migračních tazích ptactvo využívá rybníky ke krátkodobé zastávce a odpočinku a při tom se zdejší vodní plochy načas stávají jakýmsi ptačím hotelem. V tuto dobu počet druhů ptačí populace vzroste až na číslo 270! Je významnou tahovou zastávkou např. početně zastoupené skupiny bahňáků, jako je jespák obecný, jespák bojovný, jespák šedý, jespák malý, kameňáček pestrý, vodouš bahenní, vodouš šedý, vodouš štíhlý, vodouš kropenatý, z kachen např. čírka obecná, čírka modrá, morčák velký, polák malý, zrzohlávka rudozobá, lžičák pestrý, hvízdák euroasijský. Častým hostem je volavka bílá a čáp černý, vzácně volavka červená, volavka stříbřitá a kolpík bílý.

Tovačovské rybníky a jezera ornitologům snad ani není potřeba oblast střední Hané představovat. V rámci celého státu je jen několik míst, které by se mohly chlubit takovým druhovým bohatstvím i zájmem pozorovatelů, jako tovačovské rybníky a štěrkovny. Vodní plochy ležící v okolí Tovačova se nacházejí na ptačí tahové cestě. Z toho důvodu je tady možno sledovat v průběhu jarního či podzimního tahu ledacos. Severně od centra obce se nachází Hradecký rybník rozdělený hrázemi do čtveřice vodních ploch. Východně k němu přiléhá rybník Křenovský a kousek jižně rybník Kolečko. Dalšími vodními plochami v okolí jsou štěrkovny Skašov a štěrkovna u Troubek. Vodní plochy lemují prostory dosud zachovalých lužních lesů a stará stromořadí. Díky příznivý podmínkám jsou útočištěm řady ptáků, kteří zde buď hnízdí, nebo využívají vod a bahnitých ploch jako občerstvovací zastávku na tahu. Bylo zde zjištěno již 302 druhů ptáků. Ve spolupráci ornitologů z ČSO a těžařů se podařilo umístit na Troubecké jezero a na nedaleké štěrkopískovně Hulín umělé plovoucí ostrůvky pro rybáky. Tak vznikla jedna z největších hnízdících kolonií rybáka obecného u nás a úspěšná instalace ostrůvků pokračuje i na dalších lokalitách. V roce 2014 zde byla otevřena první ornitologická pozorovatelna ČSO. Během roku se zde pravidelně vyskytuje v různých počtech např. kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá, několik druhů vrubozobých např. hvízdák eurasijský, lžičák pestrý, hohol severní, morčák velký, atd. Občas zaletí orel mořský, za jarních tahů se objevuje orlovec říční, rybák obecný, bahenní, černý a bělokřídlý, obnažená dna přitahují bahňáky např. čejka chocholatá, jespák obecný, jespák bojovný, kulík říční, vodouš bahenní, vodouš kropenatý a za podzimních tahů kulík zlatý. V dubové aleji a v okolí rybníků se vyskytuje např. krahujec obecný, holub hřivnáč, strakapoud velký, žluna zelená, žluna šedá, puštík obecný, červenka obecná, slavík obecný, drozd zpěvný, budníček menší, pěnice černohlavá, brhlík lesní, pěnkava obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, vrána šedá, straka obecná a mnoho dalších. Na podzim hladina jezer ožije stovkami kachen řady druhů, mezi kterými nechybějí ani turpani nebo chocholky lední, a také kormorány velké a racky. Ti sem zalétají na nocoviště, jedno z největších na Moravě. Před setměním nebo za úsvitu tak můžete pozorovat stovky racků bouřních, chechtavých nebo bělohlavých. Mezi nimi občas racky stříbřité, středomořské a žlutonohé. Spolu s racky sem zaletují nocovat také morčáci velcí z toku řek Moravy a Bečvy.

Postojíte-li v blízkosti rákosin, uslyšíte hlas rákosníka obecného, velkého nebo proužkovaného. Velká kolonie racků chechtavých je bohužel i tady minulostí, zato v době vypuštění rybníků nebo na jarním tahu se tu shromažďují tisíce racků několika druhů. Hradecký rybník je díky své poloze, rozsáhlé rákosině a velikosti opravdovou ornitologickou lahůdkou. Kromě tradičně vyskytujících druhů je třeba zmínit také rarity. Ty se samozřejmě neobjevují každý den. Vždyť zde bylo zaznamenáno i několik nových druhů, které obohatily seznam avifauny ČR. Namátkou jmenujeme čírku modrokřídlou, jespáka tundrového, keptušku běloocasou, racka Bonapartova, racka Audouinova nebo takovou kuriozitu, jakou byla pěnice malá. (citace z kapitoly Jiřího Šírka z knihy Kam za ptáky v České republice, Grada, 2016.)

PROGRAM:

  • 1. den: Příjezd do Přerova po vlastní ose, ubytování.
  • 2. den: Ráno přejezd busem k Záhlinickým rybníkům, ornitologická pozorování, odpoledne přejezd do přírodního parku Hostýnské vrchy. Ornitologická pozorování. Večer návštěva ornitologické stanice ORNIS v Přerově.
  • 3. den: Ráno návštěva Tovačovských rybníků, ornitologická pozorování. Odpoledne příjezd do Přerova rozjezd účastníků po vlastní ose. Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných.

Termín: ​13. - 15. 10. 2017

Cena:

  • Pro členy ČSO: 1 800 Kč
  • Pro veřejnost: 2 200 Kč

Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, společnou dopravu autobusem Karosa Lux, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, průvodce.

Ubytování: Penzion Labuť v Přerově je zrekonstruovaný penzion nabízející standardní komfort v příjemné a klidné atmosféře. Nachází se 400 m od centra města, 1600 m od nádraží. Pokoje s koupelnou a vanou nebo sprchovým koutem a WC, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi připojení na internet – ZDARMA. Lednice jen na vybraných pokojích. Na pokojích je možnost přistýlky . www.penzionlabut.cz

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!