Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Pozorování ptactva v deltě Soči, Pádu a v Dolomitech

Kdysi byla Itálie ornitology spíše opomíjena. Tehdy tvrdili, že kvůli nějakému vrabcovi se tam nevyplatí jezdit. Dnes je ale všechno jinak. Vrabec italský (Passer italiae) byl nejenom mezinárodně uznán, ale stal se dokonce italským národním ptákem. Z bývalých lovců a jedlíků zpěvných ptáků se stali jejich milovníci.  Snad v žádném jiném státě nevyšlo tolik monografií o stehlících nebo hýlech. Italská „bota“ je přirozeným koridorem tažných ptáků. V minulém roce italští ornitologové napočítali již 557 druhů ptáků. V zemi vybudovali množství pozorovatelen a do krajiny vrací třeba supy nebo orlosupy.

Přírodní rezervace Lago di Cornino: Nachází se na nejjižnějším okraji Karnijských Alp. Protéká jim královna alpských řek – řeka Tagliamento. Je to jediná alpská řeka, která teče stále svou přirozenou nivou. Oblast je charakterizována strmými svahy a útesy. Nadmořská výška se zvedá od 170 m po více jak 700 m. Jezero Lago di Cornino je typické svou modrozelenou barvou. V 80. letech zde byl zahájen projekt ochrany supa bělohlavého. Ten usiluje o zastavení poklesu populace supů v Alpách a vedl k založení hnízdní kolonie. Byl to první projekt svého druhu v Itálii. V současnosti se zde v zimě vyskytuje kolem 150 supů a na jaře a v létě až 200. Jsou označeni barevnými plastovými kroužky a někteří také GPS vysílači. Hnízdní kolonie nad řekou Tagliamento čítá 30 párů. Díky ornitologickým sledováním bylo doloženo přelítání supů nejenom z Balkánu, ale také z Francie nebo Španělska. Na krmišti byly nainstalovány 2 kamery s vysokým rozlišením. Mimo supů bělohlavých sem občas zalétají také sup mrchožravý, sup hnědý nebo luňáci. Pro pozorování je třeba mít štěstí, přilétají jen 2x až 4x týdně. Okolní skály poskytují vhodné úkryty pro hnízda výrů velkých. Žije zde také skřivan lesní nebo strnad zahradní.

Delta řeky Soča – Isonzo: Řeka Soča pramení v horách ve Slovinsku a poblíž hranice vtéká do moře. Je to převážně bažinatá oblast s jílovými nánosy a písečnými sedimenty, které vytváří řadu ostrůvků. Stále jsou zde přítomny pozůstatky lužních lesů. Zdejší vyhlídkové věže nabízí jedno z nejpůsobivějších ptačích pozorování v Itálii. Můžete vidět více než 100 druhů za den, celkem zde bylo pozorováno 294 ptačích druhů. Hnízdí tu řada vodních druhů: pisila čáponohá, moták pochop, vlha pestrá, rybák malý, kajka mořská a ústřičník velký, bukáček malý, kolpík bílý, volavka vlasatá a rusohlavá, husa velká, ibis hnědý, nejméně 20 druhů bahňáků a další. Je tu návštěvnické centrum, pozorovatelny a kroužkovací stanice. Zajímavý je výskyt želvy bahenní. Pro zachování lučních stanovišť pastvou se používají bílí koně z Camargue a hnědo - červený limuzínský skot.

Delta řeky Pád: Pád je se svými 652 km nejdelší řekou v Itálii. Jeho rozlehlé povodí pokrývá přibližně patnáct procent rozlohy země protkané historickými městy. Jeho delta je největší mokřadní oblastí Itálie. Rozsáhlá oblast sahá od ústí řeky Brenty na severu po ústí Rena na jihu. Zahrnuje 7 splavných přítoků a nachází se zde mimořádné přírodní bohatství. Každá oblast v deltě se vyznačuje regionálně specifickými a zoologickými vlastnostmi. Kromě přírodních naučných stezek mohou turisté navštívit historická místa, jež poskytují svědectví o vzniku oblasti. Je to území tvořené bažinami, dunami a lagunami, které končí malými prsty pevniny vybíhajícími do Jaderského moře. Součástí jsou dvě mořské zátoky a sedm lagun. Dvě hlavní laguny – Valli di Comacchio a Valle Bertuzzi – byly vyhlášeny za přírodní rezervace chránící část těchto bažin a zařadily se mezi nejcennější oblasti pro pozorování ptáků v Evropě. Přírodní ekosystémy na území Delty Pádu byly v roce 1999 zapsány na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V posledních letech zde bylo postaveno návštěvnické centrum, pozorovatelny pro pozorování ptáků a oblast byla protkána několika naučnými stezkami.

Oblast osídlili už ve 4. stol. před Kristem etruští obchodníci. Díky vysušování bažin moře od té doby ustoupilo o 12 km. Správním střediskem oblasti je rybářské městečko Comacchio, které je známé především lovem a přípravou úhořů. Nedílnou součástí je bohatá flóra a fauna. Roste tam více jak 1 000 druhů rostlin a žije tam více jak 300 druhů stálých i stěhovavých ptáků a dalších živočichů. Ve zdejších mokřadech hnízdí mnoho druhů vzácných ptáků, třeba ouhorlík stepní, rybák černozobý, černý, kormorán malý, kvakoš noční, ibis hnědý, tenkozobec opačný a spousta dalších. Na sušších místech jsou lesíky s vrbami, jasany a topoly, kde hnízdní třeba dudek chocholatý, strakapoud velký a můžeme zde najít hnízdní kolonii poštolek rudonohých. Delta je důležité odpočinkové místo tažných vodních druhů ptáků a pěvců. Zároveň jde o jedno z nejvýznamnějších Evropských zimovišť. Je královstvím všech ornitologů. Často zde sledují velmi vzácné a neobvyklé druhy ptactva jako např. potáplice lední, káně bělochvostá, racek Sabinův nebo rybák oranžovozobý.

Dolomity: Dolomity jsou typické kolmými skalními stěnami, úzkými a štíhlými skalními věžemi a rozeklanými hřbety. Usazené horniny díky své vrstevnatosti podmiňují vznik tzv. stolových hor s plochými temeny. Některé z nich jsou dnes kryty ledovci. Pohoří je silně rozčleněno tektonickými zlomy i říční a ledovcovou erozí na řadu dílčích masivů. Hluboká údolí jsou porostlá borovicovými a smrkovými lesy. Barvy skalních stěn hrají od bílé, přes nažloutlou až po oranžovou, a to podle horninového složení či úhlu osvětlení sluncem. V dolomitech bylo doloženo 116 hnízdících druhů ptáků, což odpovídá téměř polovině italských hnízdních druhů. Žije zde 14 druhů dravých ptáků, včetně orlů skalních a šesti druhů sov. Můžeme zde pozorovat kavče žlutozobé, pěnkaváky sněžné, pěvušky podhorní, zedníčky skalní, orebice horské nebo bělokury horské. Pozornost přitahují kozorožci, kamzíci, zajíci běláci a často můžeme slyšet hvízdání ostražitých svišťů. Alpské druhy však mají zastoupení i v jiných skupinách živočichů, žije zde třeba mlok černý.

Program zájezdu:

1. den Odjezd z Prahy, (případně Brna, Břeclavi) ve večerních hodinách. Cesta přes Rakousko.

2. den – Ráno pozorování supů u krmiště - Lago di Cornino, poblíž města Udine. Přejezd k deltě řeky Soči. Večerní pozorování u Soči. Nocleh v kempu.

3. den – Delta řeky Soča - Isonzo návštěvnické centrum, pozorovatelny. Přejezd na ubytování k deltě řeky Pád. Při cestě pozorování ptáků v severní části delty. Nocleh v kempu.

4. den – Delta řeky Pád. Oasi Ca' Mello - zdejší biotop byl ponechán pro přirozené odvodňování oblasti. Tento sladkovodní mokřad má velký význam pro hnízdění ptáků. Typickou vegetací je rákos, orobinec, bez, tamaryšek, dřišťál a další. Večer návrat zpět na ubytování.

5. den – Delta řeky Pád.  Projížďka lodí po jezeře Comacchio. Odpoledne přejezd do Dolomit. Ubytování v Dolomitech v hotelu s polopenzí.

6. den – Dolomity - pozorování ptactva. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu zpět do Česka přes Brennerský průsmyk.

7. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách. Cesta přes Plzeň do Prahy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!