Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Ornitologická exkurze do Stolových hor

Pojeďte s námi pozorovat půvabné kulíšky a sýce do bizarních Stolových hor našich sousedů. Pásmo Stolových hor je součást horského pásma Středních Sudet, sahá od údolí Dušnické Bystřice po Mieroszów a Krzeszów. Je to krajina příkrých skal, skalních věží i téměř rovných náhorních plošin, tajemných soutěsek i hlubokých roklí, pospojovaných do rozsáhlých přírodních labyrintů. Nechybějí ani daleké výhledy – stolové hory vypínající se asi 150 m (919 m. n. m.) nad okolní terén. Již v padesátých letech zde vznikly přírodní rezervace Velká Hejšovina – kolem nejvyššího vrcholu (919 m n. m.), Bludné skály/Bledne skaly a Batorowské rašeliniště/Torfowisko Batorowskie. V roce 1993 tato oblast byla vyhlášena Národním parkem Stolových hor. Jejich geologická skladba je nejlépe patrná na obnažených vrcholech – tvoří je usazené horniny mořského původu – zejména pískovce z období svrchní křídy (zhruba před 100 miliony let) s vložkami slínovců a vápenců. Značná členitost terénu má na svědomí rozdílné mikroklimatické podmínky, časté jsou podzimní a zimní teplotní inverze – zatímco vrcholky skal ozařuje slunce, údolí se utápějí v mlze.

Území je z velké části pokryto lesními porosty. V hojné míře zde rostou smrčiny, ostrůvky bučin, javořin a místy se vyskytuje vzácná borovice blatka. Rašeliniště a bahenní louky přejí mnoha druhům chráněných rostlin. Symbolem parku se stal upolín nejvyšší rostoucí v kvantech na vlhkých loukách v podhůří. Flóra celkově zahrnuje na 550 druhů cévnatých rostlin. Do rodiny zdejšího rostlinstva se řadí například ocún jesenní, Kladská růže, vzácné ostřice, kapradiny, několik druhů vstavačů i více jak 200 druhů mechů. Botanicky nejzajímavější jsou vrcholové rašeliniště s kosodřevinou (Wielkie Torfowisko Batorowskie) a „pionýrská“ flóra mechorostů a lišejníků, osídlující nehostinná místa na skalách.

Zdejší zvířena má výrazně charakter lesní, skalnaté prostředí snad nejvíce prospívá netopýrům nebo plchům velkým. K méně obvyklým ptačím obyvatelům patří např. čáp černý, jeřábek lesní či kulíšek nejmenší a sýc rousný, skalní římsy jsou ideálním hnízdištěm pro výra velkého. Čas od času se objeví i náhodný host, jako např. vlk obecný (2000), medvěd hnědý (1991 – 1998) nebo kamzík horský (1996).


Program zájezdu:

1. den pátek – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách – cca 15.00. Přejezd do Polska. Ve večerních hodinách příjezd a ubytování v Karlowě v NP Stolové hory. Promítání filmů o Stolových horách. Nocleh.

2. den sobota – Za úsvitu vyrazíme pěšky na pozorování místních ptáků. Lokalita Szczeliniec - průvodce nám ukáže aktuální hnízdní páry. Pravidelně zde hnízdí sokol stěhovavý a mnoho dalších druhů.  Návrat na snídani. Poté pozorování ptáků v lokalitě Narożnika. Po obědě odpočinek a 1- 2 přednášky s místními ornitology Večerní pozorování sov – sýc rousný, kulíšek nejmenší. Posezení u táboráku, nocleh.

3. den neděle – Před snídaní opět budeme pozorovat ptáky poblíž ubytování. Snídaně. Poté přejedeme busem na rašeliniště poblíž obce Zieleniec. Zde můžeme vidět taktéž mnoho místních druhů ptáků – čečetka zimní, linduška luční, jeřáb popelavý a další. Velmi zajímavý je také výskyt reliktních druhů vážek. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!