Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Jarní exkurze ČSO do jediného moravského národního parku. Termín: 10. - 13. 6. 2021.

Národní park Podyjí se rozkládá na rozloze 63 km² včetně jeho ochranného pásma. Je nejmladším národním parkem České republiky, byl vyhlášen roku 1991. Jádrem mimořádně přírodovědecky cenného území evropského významu je hluboké údolí meandrující řeky Dyje na rozhraní Českého masivu a Karpatské soustavy. Podobné teplé a nízko položené, zachovalé a souvislé přírodní celky jsou v Evropě naprosto výjimečné. Celá oblast je zachovalá díky své poloze při státní hranici s Rakouskem, která byla přísně střežena, a pohraniční pásmo bylo pro veřejnost uzavřeno. Území parku sleduje v délce 40 km tok řeky Dyje na úseku mezi Vranovskou přehradou a Znojmem, které je hlavním přístupovým místem do parku a sídlem jeho správy. Zatímco pro Znojmo je typický nízký roční úhrn srážek a značně teplé podnebí, v oblasti Vranova spadne asi o 100 mm srážek více a je zde také poněkud chladněji. Klimatickým rozdílům odpovídá i rozšíření význačných zástupců fauny a flóry. U Znojma je více teplomilných druhů, které však směrem proti proudu ustupují před vlhkomilnými lesními druhy. Určujícím prvkem národního parku je tzv. říční fenomén řeky Dyje, tj. pestrý soubor stanovištních činitelů v ostrém údolním zářezu meandrující řeky, kde na svazích vystupují výchozy rozmanitých hornin, střídají se svahy obrácené k různým světovým stranám a uplatňují se protiklady mezi chladným dnem inverzních roklí a horními hranami svahů a hřebenů, které jsou suché a teplé. Vzdušné proudění je usměrňováno celkovou modelací údolí. To spolu s pestrým geologickým podkladem podmiňuje mimořádnou rozmanitost biotopů i druhového bohatství rostlin a živočichů. Nacházíme zde proto velkou rozmanitost krajinných typů, od lesních, lesostepních a stepních přes vřesovištní lady, skalní a luční lokality po mokřadní a vodní ekosystémy. Lesy jsou převážně listnaté, velmi pestře druhově zastoupené (od dubů, buků, jilmů, bříz aj. po teplomilné dřeviny). Dyje je lemována porosty vysokých vrb a olšin, lužní lesy byly většinou přeměněny na kosené louky. Objevují se zde i vzácnější keře a byliny, i teplomilné a suchomilné rostliny. Zajímavá a pestrá je i zvířena této oblasti, se vzácnějšími druhy ptactva nebo vodních živočichů. Pro stepní krajinu je typická přítomnost sysla, stepního původu je i tchoř světlý.

Předmětem ochrany zdejší ptačí oblasti jsou dva druhy otevřené parkovité krajiny: strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) obývá především ovocné sady, zahrady a aleje, kdežto pěnice vlašská (Sylvia nisoria) obývá nesouvislé křoviny na výslunných travnatých plochách. Na vřesoviště s rozptýlenou zelení, okraje sadů a vinic je vázán hnízdní výskyt strnada lučního (Miliaria calandra), dudka chocholatého (Upupa epops) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Krutihlav obecný (Jynx torquilla) je potravně vázán hlavně na mravence, jeho nejdůležitější potravu. Rozhraní vřesovišť a dalších otevřených ploch a lesů obývá skřivan lesní (Lullula arborea), v lesích vzácně hnízdí lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a lejsek malý (Ficedula parva). Na skalách v kaňonu Dyje hnízdí výr velký (Bubo bubo) a raroh velký (Falco cherrug), sporadicky sem zalétá i sokol stěhovaný (Falco peregrinus) jehož hnízdění se na lokalitě očekává. Při řece hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus), vlhčí extenzivní luční porosty obývá chřastal polní (Crex crex). Na lokalitě nepravidelně zimuje pěvuška podhorní (Prunella collaris) a zedníček skalní (Tichodroma muraria). Poslední populace dropa velkého (Otis tarda) v ČR, která zde hnízdila, bohužel již zanikla. Proto se pojedeme na dropy podívat do sousedního Rakouska.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Účastníci se sami ve čtvrtek odpoledne nebo večer (od 14 do 22.00) dopraví do Znojma, kde bude zajištěno ubytování. Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných. Ubytování v hotelu U Divadla.

2. den – Znojemsko: stepní lokality s různými typy managementu (pěnice vlašská, dudek, ťuhýk, strnad luční, krutihlav obecný, hrdlička divoká); podle aktuálních podmínek návštěva některých (nebo všech) z následujících lokalit: Načeratický kopec – jedná se o soustavu 10 pahorků o rozloze cca 160ha, které jsou od sebe odděleny mělkými údolíčky s velmi pozvolným sklonem. Původní reliéf je v některých částech pozměněn bývalou vojenskou činností nebo lokální těžbou kamene (malé lůmky). Tento prostor armáda využívala coby vojenské cvičiště, a to zejména jako tankodrom. Rozrušování povrchu zabraňovalo rozvoji lesa i jednotlivých náletových dřevin a vytvářely se zde nové biotopy. Vyježděné cesty byly bez vegetace, což vedlo k vytvoření přírodovědně velmi cenných ploch, a to zejména pro stepní druhy, Miroslavské kopce – polní letiště s výskytem syslí kolonie. Jaroslavické rybníky – přirozené hnízdiště velkého množství vodního ptactva, nejznámější je kolonie racků a kvakošů nočních (výtažníky a Horní rybník: bahňáci, zrzohlávky, pochopi, rákosníci), Jaroslavický zámek – v minulosti hnízdiště sýčka, kavky; Pískovna Valtrovice (vlhy, břehule, bělořit).

3. den – NP Podyjí: Havranické vřesoviště – v Evropě ojedinělá teplomilná vřesoviště jsou domovem mnoha vzácných druhů z říše rostlinné i živočišné. Jakoby se tu zastavil čas. Iluzi starých dob vyvolají hřbety pasoucích exmoorských koní (dudek, skřivan lesní, pěnice vlašská, ťuhýk, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, ještěrka zelená). Podle aktuálního výskytu ptáků jedna z dalších lokalit: Mašovická střelnice (pastva exmoorských koní, pěnice vlašská, ťuhýk, skřivan lesní, strnad luční, orchideje); Nový Hrádek – teplomilné doubravy a dubohabřiny, skvělá vyhlídka na údolí a meandry Dyje; lesy v západní části NP u Vranova nad Dyjí.

4. den: přejedeme do Rakouska, kde budeme sledovat zdejší populaci dropů u vesnice Wartberg. Podle aktuálních podmínek a programu předchozích dnů návštěva dalších nebo výše uvedených lokalit (vlhy, další druhy otevřených stepních ploch). Návrat k nádraží ve Znojmě před 16.00. Potom se rozjedeme ke svým domovům.​​​​​​​

Termín:

10. 6. - 13. 6. 2021

Cena za osobu:

 • pro členy ČSO: 4.400,- Kč

 • pro nečleny: 4.900,- Kč


Cena zahrnuje:

 • 3x ubytování se snídaní v hotelu*** se snídaní,

 • společnou dopravu autobusem,

 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,

 • průvodce.

Cena nezahrnuje:

 • dopravu do a ze Znojma,

 • případné vstupy,

 • ostatní pojištění.

Příplatky:

 • jednolůžkový pokoj: 1050,- Kč / pobyt

 • dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou: 2250,- Kč / pobyt

Slevy:

 • vlastní ubytování: - 2.000,- Kč / os.

 • vlastní doprava: Na vyžádání

Ubytování:

 • Tříhvězdičkový Hotel U Divadla poskytuje příjemné ubytování v malebném jihomoravském městě Znojmo. K přednostem hotelu patří vynikající poloha přímo v centru města a blízkost autobusového i vlakového nádraží. K dispozici je zde 25 pohodlných jednolůžkových až třílůžkových pokojů, útulná restaurace s letní zahrádkou a 3 prostorné salonky s variabilním uspořádáním podle typu akce. V budově je výtah a Wi-Fi připojení. Parkování přímo u hotelu je zpoplatněno, v okolních ulicích lze parkovat zdarma. Součástí hotelu je Restaurace U Divadla s vinárnou a letní zahrádkou. V restauraci se každé ráno podávají chutné snídaně, které jsou pro ubytované hosty zahrnuty v ceně. V nabídce jsou i další snídaňová menu z jídelního lístku. K obědu i večeři si můžete vybrat z bohaté nabídky specialit české i mezinárodní kuchyně. K dispozici jsou i zvýhodněná denní menu. Specialitou restaurace je vynikající domácí Znojemský makový dort, který je možno zakoupit v dárkovém balení jako vzpomínku na pobyt ve Znojmě.

Odborný průvodce:

 • Miroslav Bažant. Dlouhodobě se věnuje výzkumu hnízdní ekologie a monitoringu pěnice vlašské na Znojemsku. Podílí se na aktivní ochraně severočeské populace sýčků obecných. Další odborné zájmy – vliv různých krajinných prvků na druhové zastoupení a početnost ptáků zemědělské krajiny, příroda bývalých bezlesích vojenských prostorů a její ochrana, monitoring lesních i nelesních druhů sov

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!