Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Mladoboleslavsko a ptačí park Mnišské louky

Jarní exkurze ČSO za slavíky na Mladoboleslavsko. Termín: 6. - 7. 5. 2023

Navštivte s námi nový ptačí park České společnosti ornitologické! Tato exkurze je vhodná pro všechny milovníky přírody – od dětí po dospělé.

Dolanský rybník je největší z desítek rybníků tvořících soustavu známou jako Holanské rybníky. Celá soustava středověkých rybníků je napájena Bobřím potokem, který později napájí Novozámecký rybník. Vznikaly zřejmě postupně od pol. 16. stolení do pol. 17 století, umístěny v malebné krajině pod vyvřelými kopci Ronovem a Vlhoštěm. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin a živočichů a zejména v době tahu na jaře a na podzim se zde koncentruje značné množství vodních ptáků.

Ptačí park Mnišské louky. V mokřadech, podmáčených loukách a slepých ramenech řeky Ploučnice u České Lípy bylo objeveno kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO.  V roce 2020 tak vznikl Ptačí park Mnišské louky. Z velké části hospodářsky nevyužívané území se zarůstajícími zbytky původních říčních ramen je ideálním územím pro obnovu hnízdišť mokřadních ptáků. Ochrana ptáků však pomůže i vzácným obojživelníkům, plazům, vážkám a motýlům. Podmáčené louky protkané zbytky starého koryta zarůstají dřevinami. Na louky shlíží vulkanická Mnišská hora. Přáním je, aby se tady jednou pásli divocí koně a proháněly čejky, bekasiny, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, často lze pozorovat ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka obecného a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného nebo slavíka modráčka. Porosty na území ptačího parku jsou ornitologicky zajímavé zejména jako zimoviště a hnízdiště řady druhů ptáků – slavík obecný, skorec vodní, volavka bílá, volavka popelavá, lyska černá, slípka zelenonohá, kormorán velký, labuť velká, kopřivka obecná, čírka obecná, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, hohol severní, morčák velký, potápka roháč, potápka malá, kulík říční, racek chechtavý, racek bouřní, čáp černý, čáp bílý a řada dalších. V letech 2020-21 zde bylo pozorováno 122 druhů ptáků.

Slavičí háj na Mladoboleslavsku v Dolním Bousově je světový unikát. O to se postaral místní ornitolog a kovář Pavel Kverek. Slavíci obecní totiž přišli o své původní hnízdiště. V místech, kde měli domov, totiž vyrostl sběrný dvůr. Nové hnízdiště vzniklo úpravou původního ovocného sadu v městské části Zahrádky. Vytvořené prostředí pro tyto zpěvné ptáky postupně splňuje jejich požadavky na hnízdění.

Rybník Vražda je nejmenším ze tří tzv. Jinolických Rybníků o rozloze 2,1 ha.  Ponurý název rybníku je odvozen od události, kdy v průběhu bitvy prusko-rakouské války roku 1866 Prusové zahnali rakouské vojáky do rybníku, většina z nich zde utonula. Rybník je chráněnou lokalitou, okolní louky a mokřady jsou útočištěm vzácných druhů rostlin, např. kozlík dvoudomý, zeměžluč sličná, ostřice Dovallova, atd... V břehových porostech hnízdí pěvuška modrá, pěnice černohlavá. Za potravou sem běžně zaletují ledňáček říční, volavka popelavá.

Soustava Ostruženských rybníků se rozprostírá v nivě toků Velkého a Malého Poráku. Území takřka bezprostředně navazuje na jižní okraj legendárních Prachovských skal. Krajina je mozaikou několika obcí, polí, luk a vodních a mokřadních ploch s ojedinělými stromovými porosty typu remízů, alejí, případně křovinných porostů. Území zahrnuje 8 rybníků různé velikosti. Největším je Ostruženský rybník (50 ha). V současné době je území velmi intenzivně sledováno a prakticky každý týden faunisticky monitorováno. Z hnízdících druhů se zde každoročně v počtu několika párů vyskytuje čejka chocholatá, rákosník velký, moudivláček lužní, potápka černokrká, moták pochop, ťuhýk šedý, cvrčilka slavíková, čáp bílý. Jako nepravidelný hnízdič je pozorován kulík říční, konipas luční, strnad luční, žluva hajní, žluna šedá. V hnízdním období zde nepravidelně bývá pozorován chřástal kropenatý, chřástal malý, volavka popelavá, orel mořský, kopřivka obecná, čírka obecná i čírka modrá. Rybníky jsou velmi významným letním stanovištěm nehnízdících labutí velkých. Kromě toho zde pravidelně hnízdí 4 – 6 párů. Celkem zde bylo zastiženo 188 druhů ptáků. V posledních pěti letech zde bylo zaznamenáno 102 hnízdících druhů.

Novozámecký rybník - ornitologické průzkumy zde mají více než stoletou tradici. Množství zpráv umožňuje sledovat vývoj zdejší avifauny od konce 19. století do současnosti. Ten v posledních 20 letech doznal značných změn. Pravděpodobně od roku 1981 zde začal jako první v ČR hnízdit jeřáb popelavý, od roku 1991 pak orel mořský. Druhým cílovým druhem je slavík modráček středoevropský, jehož klíčovou lokalitou jsou rozlehlé rákosiny. Hnízdění v ptačí oblasti bylo prokázáno v roce 1995. Dalšími cílovými druhy jsou lelek lesní, skřivan lesní, a moták pochop. Vyskytují se zde i jiné významné a ohrožené druhy ptáků např.: bukač velký, čáp černý, ledňáček říční, datel černý, sýkořice vousatá, nebo chřástal vodní.

Rožďálovické rybníky - jejich význam tkví především v zachovalosti tohoto území jako celku. Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů, úhorů a obydlené krajiny ji činí pro ptactvo velmi atraktivní. Na jejím území bylo zjištěno hnízdění velmi vzácných a ohrožených druhů. Zahrnuje soustavu více jak dvaceti rybníků obklopených celistvým pásem lesních porostů. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Kromě nich v tomto území pravidelně hnízdí některé kriticky ohrožené druhy ptáků, jako jsou bukač velký, bukáček malý, orel mořský, luňák červený, luňák hnědý a strnad luční. Ze silně ohrožených druhů jsou to např. chřástal kropenatý, čáp černý, včelojed lesní, konipas luční, rákosník velký, slavík modráček středoevropský, sýkořice vousatá. Nachází se zde poslední kolonie racka chechtavého v okrese Jičín i v celé širší oblasti. Také jsou zde hnízdní kolonie volavek popelavých, jež je jediným hnízdištěm tohoto druhu ve středočeském kraji. Do současné doby bylo možné ve sledovaném území zastihnout 205 druhů ptáků. Hnízdících druhů bylo evidováno 136, z toho 127 každoročně.

Rybník Zrcadlo o rozloze vodní plochy 0,5 ha se nalézá v přírodní rezervaci Obora Choltice kousek od zámku Choltice. Rybník byl v roce 2016 revitalizován a odbahněn. Představuje významné biocentrum pro rozmnožování obojživelníků.        

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den – Odjezd z  Prahy v ranních hodinách - (8.00 od Hlavního nádraží). Po cestě zastávka u Dolanského, Novozámeckého a Heřmanického rybníka. Pokračování na Mnišské Louky, kde strávíme čas pozorováním až do večera. Nocleh v hotelu

2. den – dopoledne další ornitologická pozorování slavíků v okolí Dolního Bousova, Odpoledne po cestě domů zastávka u rybníků Vražda, Ostruženského rybníku a v případě dostatku času u Rožďalovických rybníků. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín:

 • 6. - 7. května 2023

Cena za osobu:

 • pro členy ČSO: 2.990,- Kč

 • pro nečleny: 3.200,- Kč

 • Dítě do 12 let v doprovodu dvou rodičů na přistýlce: 1.500,- Kč


Cena zahrnuje:

 • 1x ubytování se snídaní v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní,

 • společnou dopravu autobusem z Prahy,

 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,

 • průvodce.

Ubytování:

 • Hotel Bezděz ***, nachází se ve Starých Splavech a leží prakticky přímo na břehu Máchova jezera, které je obklopeno borovým lesem a překrásnou scenérií Českého ráje. Oblast Máchova jezera patří k významným rekreačním lokalitám s velmi příznivým ovzduším, ovlivněným četnými rybníky a rozsáhlými zalesněnými plochami. V baru a recepci můžete využít WiFi připojení. Pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, balkonem a TV.

Odborný průvodce:

 • Martina Bacílek (ČSO),

 • Josefa Rutterle (Mnišské louky,

 • Petra Lumpeho (Mnišské louky),

Místní průvodce:

 • Pavel Kverek (slavíci): známý milovník a velký propagátor ochrany přírody Mladoboleslavska. Navíc zároveň platí v odborných kruzích za jednoho z největších znalců slavíků u nás. Těmito ušlechtilými opeřenci se zabývá už více než tři desítky let a dovede o nich vyprávět tak zapáleně, že se od jeho příběhů člověk jen těžko odpoutá.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!